• 23 lipca 2024

Dla osób, które potrafią posługiwać się językami obcymi, dostępnych jest wiele opcji kariery. Jedną z nich jest zdobycie zawodu tłumacza przysięgłego. Wbrew pozorom nie jest to trudne i można zarabiać pieniądze, ucząc się jednocześnie, jak radzić sobie z różnego rodzaju tekstami. Zawód ten pozwala na ciągłą naukę i poszerzanie wiedzy, zarówno językowej, jak i merytorycznej. Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Oto kilka szczegółów na temat procesu kształcenia, tego, co trzeba zrobić, aby zostać specjalistą oraz jakie są obowiązki. Koniecznie przeczytaj!

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, czyli taki, którego funkcję określa odpowiednia ustawa, a także samorząd zawodowy, za który jest odpowiedzialny. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2 lipca 2007 r., "wykonywanie zawodu jest dodatkowo określone przez normy etyki zawodowej, specyficzne treści i tradycje korporacji zawodowej czy charakter osiągniętego wykształcenia wyższego i specjalizacji." Osoba ta jest określona jako: profesjonalizm, niezależność i przynależność do samorządu zawodowego.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie; obywatelstwo jednego z państw UE; obywatelstwo państwa stowarzyszonego z EFTA lub innego państwa na zasadzie wzajemności
 • Znajomość języka polskiego
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Wykształcenie wyższe i tytuł magistra
 • Zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Jakie są różnice między tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Zarówno tłumacz przysięgły, jak i zwykły muszą dobrze znać język i umieć tłumaczyć. Dopuszczalne jest jednak tylko tłumaczenie przysięgłe. Wynika to ze ścisłego charakteru tego zawodu, który ma jasno określone obowiązki i prawa. Każdy profesjonalista, który wykonuje tłumaczenie przysięgłe musi podpisać je pieczęcią imienną. Pieczęć ta zawiera dane osobowe, numer zawodu oraz język, w którym jest uwierzytelniona. Chroni to interesy klienta i pozwala mu ubiegać się o odszkodowanie za ewentualne straty spowodowane błędnym tłumaczeniem. Jak widać, tłumaczenie przysięgłe podlega odpowiedzialności, jeśli nie jest dokładne lub wiarygodne. To jest główna różnica w stosunku do zwykłego tłumacza. Tłumaczenie przysięgłe powinno być wykonane z najwyższą starannością, profesjonalizmem i rzeczowością. Choć mogą oni przetłumaczyć każdy rodzaj tekstu, tłumacze przysięgli najczęściej mają do czynienia z tłumaczeniami uwierzytelnionymi dokumentów, bez których nie można żyć na co dzień. Są to między innymi akty małżeństwa, akty urodzenia, akty ślubu i testamenty. Posiadają również pełnomocnictwa, testamenty, upoważnienia i zaświadczenia.

Aby otrzymać licencję, należy spełnić określone warunki

Osoba może zostać specjalistą w zakresie tłumaczeń przysięgłych, zgodnie z obowiązującym prawem.

 • obywatelstwo polskie lub: - jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej; - jednego z tych państw członkowskich EFTA - Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu; - obywatelstwa innego państwa, jeżeli jest to zgodne z przepisami UE. Oznacza to, że taka osoba ma prawo do pracy lub samozatrudnienia na terytorium Polski.
 • Posługuje się biegle językiem polskim.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Ukończyła studia wyższe.
 • Nie była karana za przestępstwa, w tym przeciwko bezpieczeństwu i rzetelności obrotu skarbowego lub inne przestępstwa finansowe.
 • Zdała egzaminy i mogła ukończyć studia.

Jak wygląda proces szkolenia?

Jako tłumacz przysięgły musisz ciągle się uczyć i zdobywać nową wiedzę lingwistyczną z różnych dziedzin. Istnieje wiele sposobów, na które można doskonalić swoje umiejętności. Każdy z nich wymaga poświęcenia, czasu i pasji. Wiele instytucji edukacyjnych, ośrodków akademickich i firm oferuje możliwości nauki. Możesz doskonalić swoje umiejętności jako tłumacz biorąc udział w kursach, szkoleniach i czytając dużo literatury. Istnieje wiele sposobów, aby poprawić swoje umiejętności zawodowe. Można albo zaufać instytucjom edukacyjnym i skorzystać z ich licznych możliwości, albo uczyć się samemu, korzystając z różnych źródeł językowych. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z obu tych sposobów, dzięki czemu można zmaksymalizować swoje umiejętności językowe. Bez względu na to, jaką metodę nauki wybierzesz, pewne jest, że proces ten będzie trwał przez cały czas trwania Twojej kariery zawodowej.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na tłumacza przysięgłego jest egzaminem państwowym. Jest on przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną pod patronatem i nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Druga obejmuje tłumaczenie ustne z języka polskiego na język obcy (tłumaczenie konsekutywne) oraz tłumaczenie ustne na język polski z języka obcego na język polski (tłumaczenie naoczne). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują prawo do wykonywania zawodu. Zostają również wpisani do Rejestru Tłumaczy Przysięgłych. Dzieje się to natychmiast po złożeniu przez kandydata przysięgi. Jest to ostatni krok w procesie uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć imienną, dzięki której może opatrywać i poświadczać przetłumaczone przez siebie dokumenty lub poświadczać dokumenty przetłumaczone przez inną osobę.

Top